.
.
Platinum KOSH Newspaper (Index Main Landing Page) Mining Supplies-Platinum KOSH Newspaper/ KoerantMotoring Mirror/ Karre/ Motors- Platinum KOSH Newspaper/ KoerantProperty/ Eiendomme - Platinum KOSH Newspaper/ KoerantSpecial Services - Platinum KOSH Newspaper/ KoerantTenders & Auctions - Platinum KOSH Newspaper/ KoerantAuctions/ Veilings - Platinum KOSH Newspaper/ Koerant
.
.
.
Submit News: news@platinumkosh.co.za  Request Quote: adverts@platinumkosh.co.za
John 8:7  ...."He who is without sin among you, let him throw a stone at her first."   John 8:11   ....."Neither do I condemn you; go and sin no more."
.
North West Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper
NWU-rektor se ampstermyn beëindig
25 November 2015

 
Potchefstroom – Die raad van die Noordwes-Universiteit (NWU) het tydens hul vergadering Donderdag, 19 November 2015 die rektor van die Potchefstroomkampus, prof. Herman van Schalkwyk, se versoek om ‘n skikking goedgekeur.
Prof. Van Schalkwyk is as rektor aangestel met ingang van 1 Januarie 2010. Met die aanstelling van die huidige visekanselier aan die einde van 2013 het die destydse raad besluit om prof. Van Schalkwyk se ampstermyn as kampusrektor en adjunkhoof te verleng om saam te val met die termyn van die visekanselier, wat in 2020 verstryk. Prof. Van Schalkwyk se aanvanklike aanstelling as kampusrektor was tot 31 Januarie 2016.
By die buitengewone raadsvergadering op 21 Maart 2015 het die raad egter besluit om die eksterne regsadvies wat hulle ingewin het, te volg. Dit lui dat enige poging om die ampstermyn van die kampusrektor van die NWU se Potchefstroomkampus te verleng, op onwettige – en dus ongeldige – optrede van die raad sal neerkom. Dit beteken voorts dat daar nie regtens uitvoering gegee kan word aan die raadsbesluit van November 2013 om prof. Van Schalkwyk se ampstermyn te verleng nie. Die raad het benadruk dat hierdie besluit slegs gebaseer is op die regsadvies wat ingewin is.
Tydens hierdie vergadering het die raad ʼn mandaat aan hul uitvoerende komitee verleen om voort te gaan om die uitkoms van die besluit met prof. Van Schalkwyk te bespreek met die oog op die pad vorentoe. Dit het die besluit van 19 November  aanleiding gegee.
ʼn Ooreenkoms tot die tevredenheid van beide partye is met prof. Van Schalkwyk bereik wat op 31 Desember 2015 uitvoering gee aan die skikking. Die Raad het besluit om ʼn ex gratia-betaling aan hom te maak. Geen verdere besonderhede met betrekking tot die skikking tussen hom en die raad sal bekendgemaak word nie.
Adv. Johan Kruger, voorsitter, het gesê die raad het baie hoë agting en bewondering vir . Van Schalkwyk se rol en die werk wat hy verrig het in sy hoedanigheid as rektor van die Potchefstroomkampus en as adjunkhoof van die NWU. “Ons wens hom alles van die beste toe vir die res van sy loopbaan.”
Die raad het sy verskoning aangebied aan prof. Van Schalkwyk en enige ander party wat verontrief is deur die ongelukkige reeks gebeure. Die raad betreur die vertraging wat teweeggebring is deur die onsekerheid wat met die hele kwessie gepaardgegaan het, en veral vir die ongerief wat die vertraging heel waarskynlik vir prof. Van Schalkwyk en sy gesin meegebring het. Prof. Van Schalkwyk het sy waardering uitgespreek vir die feit dat ‘n skikking bereik is en vir die wedersydse welwillendheid tussen die partye.
Teen die agtergrond van die strategiehersieningsproses waarmee die universiteit tans besig is, en die gepaardgaande strukturele veranderings, is ‘n besluit geneem om ʼn waarnemende rektor aan te stel. Meer inligting hieroor sal later bekend gemaak word.